Anthony Rinaldi 12.31.13 Capt Bob Miley, capt Brett 1